revízie plynových zariadení

Revízia plynového zariadenia je kontrola prívodu plynu a plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou – revíznym technikom.

Čo je cieľom revízie a prečo ju prevádzať

Cieľom revízie plynu, plynových zariadení a spotrebičov je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení (kondenzačných a plynových kotlov, ohrievačov vody, sporákov, regulačných staníc plynu a pod.). Odporúča sa vykonať ju raz ročne pred alebo po vykurovacej sezóne.
Revízia plynového zariadenia a spotrebičov sa domácnostiam v rodinných domoch a bytoch odporúča realizovať raz ročne aj napriek tomu, že nie je povinná. Dôvody sú hlavne bezpečnostné. Prípadný únik plynu a oxidu uhoľnatého môže ohroziť život a zdravie ľudí. Vyhnúť sa nebezpečným a negatívnym následkom môžeme hlavne predchádzaním porúch. Podľa zákona o tepelnej energetike je majiteľ domu povinný udržiavať plynové rozvody a zariadenia v dobrom technickom stave.

 

 

Pri revízie plynových zariadení a spotrebičov sa vykonávajú tieto úkony


 • meranie úniku zemného plynu
 • kontrola pripojenia plynových spotrebičov
 • kontrola uzáverov plynu
 • kontrola rozoberateľných spojov
 • kontrola spaľovania zemného plynu
 • kontrola oxidu uholnatého – CO2
 • kontrola komínov
 • kontrola osadenia spotrebiča
 • vystavenie revíznej správy
 • možnosť odstránenia zistených závad


Revízie vykonávame v rozsahu


 • Ah - spotrebu plynov spaľovaním (kotly nad 500 kW)

 • Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa (regulačná stanica plynu)

 • Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane (rozvody potrubia)

 • Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW

 • Bh2 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW