Regulátory(termostaty) a regulácia vykurovania

Najčaste­jšou otázkou je či máme alebo nemáme dať do každej referenčnej miest­nosti priestorový reg­ulá­tor na pod­la­hové, stenové alebo radiátorové kúre­nie? Častým názorom sa stáva, že je postaču­júci hlavný priestorový reg­ulá­tor v ref­er­enčnej miest­nosti, ktorý ovláda čer­padlo na zdroji tepla. Už podľa skúseností veľa z nás ma inú tepelnú pohodu a potre­buje inú teplotu v každej miest­nosti. Niekomu je zima a niekomu zase teplo. Je veľmi kom­fortné si jednodu­cho reg­ulo­vať teplotu v každej miest­nosti oso­bitne. Naprík­lad začnete variť, tak je zby­točné, aby pod­la­hové, stenové alebo radiátorové kúre­nie išlo v kuchyni, alebo idete spať, tak si môžete vypnúť/​znížiť pod­la­hové, stenové alebo radiátorové kúre­nie len vo vašej spálni. Častým prob­lé­mom je, že hlavný reg­ulá­tor je umi­est­nený v miest­nosti obývačka/​kuchyňa a keď sa začne variť, tak je dosi­ah­nutá teplota dôsled­kom tepla od vare­nia a ter­mo­stat vypína zdroj tepla. V tomto prí­pade vypína kom­pletný sys­tém aj v izbách, kde je neskôr zima.

Jedi­nou nevýhodou reg­ulo­va­nia je, že má reg­ulá­cia pod­la­hového alebo stenového kúre­nia dlhšiu dobu nábehu. Určite nepočí­ta­jte s tým, že si znížite teplotu o 5 stupňov a za 5 minút ju máte v miest­nosti. V pod­lahe je naaku­mulo­vané teplo, ktoré určitú dobu stále sála teplo do priestoru.
V ponuke su rôzne ter­mostaty manuálne, alebo dig­itálne (230V alebo 24V). Dig­itálne majú už aj rôzne režimy a časo­va­nia, čo v praxi málokto použije (vie použiť). V jednodu­chosti je krása a tak­isto aj v jednodu­chom ovlá­daní. Manuálne ter­mostaty na pod­la­hové kúre­nie su najbežne­jšie použí­vané, ktoré sú naj­jednoduchšie a zvládne ich ovlá­dať aj menej tech­nicky zdatná osoba. Pre tech­nicky zdat­ne­jších doporuču­jeme už dig­itálné pro­gramo­vateľné termostaty.

Základné komponenty termostatov:

Priestorové termostaty s displejom
Verzia s časovým programom a bez časového programu. Tieto termostaty môžu pracovať v rôznych prevádzkových režimoch: deň, noc, časový program. Majú najmodernejší dizajn a jednoducho sa ovládajú. Teplotu priestoru sníma zabudovaný teplotný snímač a zobrazuje sa na LCD displeji, termostat tiež funguje i ako izbový teplomerTermostaty LCD umožňujú útlmovú prevádzku s poklesom teploty o 2–6 °C, v spojení s podlahovým kúrením sa však odporúča útlm max. o 2–3 °C.

regulátor, termostaty, regulácia, bm modul

Priestorový termostat
Základný variant termostatu len s ovládačom.
Analogový termostat pre podlahové, stenové a radiátorové kúrenie

Pripájacie elektrické lišty a elektrotermické pohony
Termostaty sú napájané z pripájacej elektrickej lišty (napätie 24 V alebo 230 V). Elektrotermické pohony sa dodávajú v oboch napäťových variantoch 24 V a 230 V.
Elektrická lišta pre podlahové kúrenieElektrotermický pohon na rozdeľovač pre podlahové, stenové a radiátorové kúrenie

Bezdrôtová regulácia na vykurovanie
Ak nie možné pri rekonštrukciách, použiť káblové vodiče, tak pre tento účel je v ponuke bezdrôtový variant. Bezdrôtové priestorové termostaty sú vybavené modernou, bezpečnou a perspektívnou technológiou prenosu dát (frekvencia 868 MHz) a touto frekvenciou komunikujú s pripájacou elektrickou lištou, ktorá signál prenáša pripájacím káblom na elektrotermickom pohone.

Regulácia na vykurovanie a chladenie
Pri sálavých systémoch určených na vykurovaniechladenie sa dá v oboch
prípadoch použiť jeden termostat na vykurovanie aj na chladenie, podsvietený symbol vločky indikuje prevádzku v režime chladenia.

Bezdrôtový termostat pre podlahové kúrenieBezdrôtová regulácia pre podlahové, stenové a radiátorové kúrenie

  •  captcha»