Revízie plynového zariadenia

Revízia plynového zariadenia je kontrola prívodu plynu a plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou – revíznym technikom. Jej cieľom je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení (kondenzačných a plynových kotlov, ohrievačov vody, sporákov a pod.). Odporúča sa vykonať ju raz ročne pred alebo po vykurovacej sezóne.
Revízia plynového zariadenia a spotrebičov sa domácnostiam v rodinných domoch a bytoch odporúča realizovať raz ročne aj napriek tomu, že nie je povinná. Dôvody sú hlavne bezpečnostné. Prípadný únik plynu a oxidu uhoľnatého môže ohroziť život a zdravie ľudí. Vyhnúť sa nebezpečným a negatívnym následkom môžeme hlavne predchádzaním porúch. Podľa zákona o tepelnej energetike je majiteľ domu povinný udržiavať plynové rozvody a zariadenia (kondenzačný a plynový kotol, plynový ohrievač vody, plynový sporák a pod.)  v dobrom technickom stave.

 

Pri revízií plynu vykonávame tieto úkony:

 • meranie úniku zemného plynu
 • kontrola pripojenia plynových spotrebičov
 • kontrola uzáverov plynu
 • kontrola rozoberateľných spojov
 • kontrola spaľovania zemného plynu
 • kontrola oxidu uholnatého – CO2
 • kontrola komínov
 • kontrola osadenia spotrebiča
 • vystavenie revíznej správy
 • možnosť odstránenia zistených závad

Vykonáme revíziu plynu v rozsahu:

 • Ah - spotrebu plynov spaľovaním (kotly nad 500 kW)
 • Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa (regulačná stanica plynu)
 • Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane (rozvody potrubia)
 • Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW
 • Bh2 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW